Automatická detekcia elektromagnetických pulzov na spektrogramoch pomocou neurónových sietí

štvrtok 2021‐03‐04 13:30 – 13:45
Adrián Kundrát
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach

Súčasné meracie aparatúry dokážu zaznamenať úder blesku na vzdialenosť tisícky kilometrov. Je to vďaka meraniam elektromagnetických pulzov v rádiovej oblasti do 30 kHz (VLF). Následnou analýzou je možné nielen lokalizovať úder blesku, ale aj charakterizovať vlastnosti prostredia medzi bleskom a detektorom. Techniky strojového učenia môžu výrazne zjednodušiť detekciu a analýzu týchto pulzov zaznamenaných v tzv. spektrogramoch. V prezentácií si vysvetlíme, akým spôsobom sme túto tému spracovali a popíšeme použité metódy. Pomocou crowdsourcingového projektu sme získali anotácie potrebné na klasifikáciu a detekciu týchto pulzov. Vďaka metódam hlbokého učenia - konkrétne technológii YOLOv5 sme boli schopní naučiť neurónovú sieť automaticky vyhodnocovať udalosti na spektrogramoch a tým výrazne zjednodušili detekciu a analýzu pulzov.

prezentácia