ELISa: nový nástroj na modelovanie tesných zákrytových dvojhviezd

štvrtok 2021‐03‐04 12:55 – 13:10
Miroslav Fedurco
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Predstavujeme softvérový balík Elisa (github.com/mikecokina/elisa), určený na modelovanie svetelných kriviek a kriviek radiálnych rýchlostí blízkych zákrytových dvojhviezd so zabudovanými metódami na riešenie inverzného problému. Hlavným cieľom tohto balíka je poskytnúť vhodný kompromis medzi rýchlosťou a presnosťou počas procesu fitovania napozorovaných dát, kde výhodami balíka Elisa je modulárnosť a použitie moderného programovacieho jazyka Python, ktorý zabezpečuje jednoduchú inštaláciu a použitie na všetkých druhoch operačných systémov. Elisa využíva na konštrukciu hviezdneho povrchu Rocheho geometriu a triangulačný proces, kde každý povrchový element je charakterizovaný unikátnymi fyzikálnymi parametrami. Symetrie a podobnosti povrchov sú využité na výrazné skrátenie výpočtového času potrebného na produkciu krivky. Na riešenie inverzného problému sa implementovali metódy Least Squares a Markov chain Monte Carlo, ktoré umožňujú získať parametre dvojhviezdy z pozorovaných dát spolu s príslušnými odhadmi chýb. Rýchlosť a presnosť tohto balíka bola testovaná voči výkonu iných štandardne používaných balíkov a ukázali sme, že balík Elisa je vhodný na spracovanie pozemných a kozmických pozorovaní.