Informatička v astrofyzike. Stratená či nájdená vo vesmíre? Využitie hlbokého učenia pre klasifikáciu zákrytových premenných hviezd či morfologickú klasifikáciu rádiových galaxií.

štvrtok 2021‐03‐04 12:25 – 12:40
Viera Maslej Krešňáková
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach

V tomto príspevku vás v krátkosti prevediem mojou cestou k astrofyzike, a poukážem na výhody spájania IT odborov s prírodovedeckými odbormi ako sú astronómia a astrofyzika. V posledných rokoch sú algoritmy strojového učenia v astrofyzike čoraz populárnejšie a v súčasnosti sa používajú na riešenie rôznych úloh. V mojej práci sa konkrétne zameriavam na využitie metód hlbokého učenia. Jednou z tém, ktorú vám chcem predstaviť je klasifikácia svetelných kriviek zákrytových premenných hviezd. Vďaka syntetickým dátam, vytvorených na základe fyzikálneho modelu, sme dokázali natrénovať model, ktorý dokáže klasifikovať krivky získané z observačných dát. V druhej časti si povieme o klasifikácií rádiových galaxií, kde sa nám podarilo vytvoriť model, ktorý dokáže klasifikovať rádiové galaxie do štyroch tried (Fanaroff-Riley I, Fanaroff-Riley II, Bent-Tailed and Compact) s 99% úspešnosťou.