Dominika Švecová

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice